โรงพยาบาลวิปริต Lemony Snicket

ISBN: 9789749656174

Published:

Paperback

168 pages


Description

โรงพยาบาลวิปริต  by  Lemony Snicket

โรงพยาบาลวิปริต by Lemony Snicket
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 168 pages | ISBN: 9789749656174 | 8.16 Mb

ตังแตภาพถายของเดกทังสาม ไปปรากฏบนหนาหนึงบนหนังสือพิมพ “เดอะเดลีฟังชิลิโอ” กลาวหาพวกเขาวาเปนฆาตกร พวกเขากเลยตองเตลิดหนี เขาปลอมตัวไปเปนอาสาสมัครของโรงพยาบาลแหงหนึง (เปนอาสาสมัครตอสูกับเชือโรค) มิสเตอรโพหายไปไหนในยามทีพวกเขา ตองการความชวยเหลือและเคาตMoreตั้งแต่ภาพถ่ายของเด็กทั้งสาม ไปปรากฏบนหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์ “เดอะเดลี่ฟังชิลิโอ” กล่าวหาพวกเขาว่าเป็นฆาตกร พวกเขาก็เลยต้องเตลิดหนี เขาปลอมตัวไปเป็นอาสาสมัครของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (เป็นอาสาสมัครต่อสู้กับเชื้อโรค) มิสเตอร์โพหายไปไหนในยามที่พวกเขา ต้องการความช่วยเหลือและเคาต์โอลาฟ พยายามจะผ่าตัดกะโหลกศีรษะของไวโอเล็ต...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "โรงพยาบาลวิปริต":


gazetawilanowska.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us