Res L Gumu Tiesisko Attiec Bu Patn Bas Denacionaliz Tajos Pa Umos Leit Ns Lauris

ISBN: 9783639495294

Published: August 6th 2014

Paperback

72 pages


Description

Res L Gumu Tiesisko Attiec Bu Patn Bas Denacionaliz Tajos Pa Umos  by  Leit Ns Lauris

Res L Gumu Tiesisko Attiec Bu Patn Bas Denacionaliz Tajos Pa Umos by Leit Ns Lauris
August 6th 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 72 pages | ISBN: 9783639495294 | 10.50 Mb

Darb izp t tas res l gumu tiesisko attiec bu patn bas no 1914. gada l dz m sdien m k priorit tes, sal dzinot periodus p c Pirm pasaules kara, Latvijas Padomju Soci listisk s varas periodu un periodu p c pa umu denacionaliz cijas Latvijas Republik . Papildus tam veikts sal dzin jums, k dos gad jumos Latvij, Igaunij, Lietuv, ehij, Be ij un Somij m jas pa nieka mai as gad jum, iesp jams pras t res l guma groz anu vai rnieku izlik anu no telp m. Veikta anal ze Satversmes tiesas spriedumam, ar kuru 2006. gad atc la res griestus, noskaidrotas galven s nepiln bas uz 2013.

gadu sp k eso aj likum Par dz vojamo telpu ri, veikti secin jumi, no tiem izrieto ie priek likumi. Darba izstr d izmantoti Latvijas pirmskara perioda sp k eso ie normat vie akti, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, ehijas un Somijas sp k eso ie normat vie akti, Eiropas Savien bas, Apvienoto N ciju Organiz ciju ties bu normas, Eiropas Savien bas tiesu prakse, Latvijas un rzemju juridisk literat ra, publik cijas pres, raksti, tiesu prakse un interneta resursi.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Res L Gumu Tiesisko Attiec Bu Patn Bas Denacionaliz Tajos Pa Umos":


gazetawilanowska.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us